Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka prywatności

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23 (zwana dalej również ADO), dane kontaktowe ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: aqua@aqua.com.pl, informuje osoby, których dane wykorzystuje w związku z prowadzoną działalnością (decydując o celach i środkach ich przetwarzania), że jest administratorem tych danych. Przekazywane w tym miejscu informacje skierowane są do: użytkowników naszych stron internetowych, potencjalnych klientów/klientów, ich pełnomocników, współwłaścicieli nieruchomości, osób kontaktujących się, aby załatwić inną sprawę/złożyć skargę/zgłosić awarię, potencjalnych kontrahentów/kontrahentów (osób fizycznych), osób kontaktowych lub reprezentujących potencjalnych kontrahentów/kontrahentów. Dodatkowo, osoby te, jak również osoby niewymienione powyżej, których dane AQUA S.A. pozyskuje w innych okolicznościach są informowane o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, w tym przysługujących im prawach w momencie podawania swoich danych osobowych w stosowanych przez AQUA dokumentach/drukach/formularzach (również elektronicznych), w związku z korzystaniem z e-BOK itp. 
 1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych zapewniony jest pod adresem e-mail: iod@aqua.com.pl oraz listownie: na adres ADO, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".
 1. Dane będą przetwarzane:

a. jeśli korzystają Państwo z naszych stron internetowych, w wyniku czego dochodzi do zbierania takich danych jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa:

 • aby udostępnić strony internetowe działające w domenach aqua.com.pl, uslugi.aqua.com.pl oraz zapewnić im bezpieczeństwo - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO.

b. jeżeli korzystają Państwo z naszego biuletynu informacji publicznej (BIP) w domenie http://bip.aqua.com.pl,

 • aby udostępnić biuletyn informacji publicznej - podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, 
 • aby zapewnić mu bezpieczeństwo - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO.

c. w przypadku potencjalnych klientów (np. wnioskodawców/inwestorów)/klientów (np. odbiorców usług)/ich pełnomocników, współwłaścicieli nieruchomości:  

 • aby podjąć działania niezbędne do zawarcia umowy na Państwa żądanie (np. realizacja wniosków) lub  zawrzeć i zrealizować umowę, jeśli są Państwo jej stroną - podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy; 
 • aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, wynikające w szczególności z prawa branżowego (np. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo budowlane) i wydanych na jego podstawie aktów oraz obowiązki podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne  - podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego;
 • aby wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym, w przypadkach, gdy będzie to uzasadnione, co jest jednocześnie podstawą prawną przetwarzania, 
 • aby komunikować się z Państwem z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych, w razie wystąpienia pilnej potrzeby kontaktu, w celu przekazywania ważnych informacji związanych z realizacją usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków lub działalnością ADO, w szczególności informacji o: potrzebie umówienia się na spotkanie w związku z dokonywaniem odczytów/wymiany wodomierzy, weryfikacji urządzeń pomiarowych, przekroczeniu terminu płatności i innych kwestiach związanych z płatnościami, awariach / remontach / inwestycjach, które mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie odbiorców usług oraz zmianach w bieżącym funkcjonowaniu ADO - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;
 • aby przekazywać Państwu na podane dane kontaktowe dodatkowe informacje związane z działalnością ADO - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • aby realizować czynności objęte pełnomocnictwem/ właściwie identyfikować pełnomocników - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;
 • aby ustalić uprawnienie do dysponowania nieruchomością i zawarcia umowy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;
 • aby rozpatrywać reklamacje, skargi, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO.

d. jeśli kontaktują się Państwo z nami, aby załatwić inną sprawę/ złożyć skargę/zgłosić awarię:

 • aby załatwić Państwa sprawę/skargę/awarię oraz udzielić Państwu odpowiedzi - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;
 • aby dochodzić lub bronić się przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO; 
 • aby zapewnić rozliczalność podjętych w Państwa sprawie działań -- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;
 • aby wykonać obowiązki prawne ciążące na nas, jeśli w wyniku kontaktu z Państwa strony będą one na nas spoczywać. 

e. jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami/kontrahentami (osobami fizycznymi), osobami kontaktowymi/ reprezentującymi potencjalnych kontrahentów/ kontrahentów: 

 • aby podjąć działania niezbędne do zawarcia umowy lub zrealizować umowę, jeśli są Państwo jej stroną - podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy; 
 • aby wykonać ciążące na nas wymogi prawne, w szczególności podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne podstawą prawną przetwarzania jest  wypełnienie obowiązku prawnego;
 • aby weryfikować osoby upoważnione do reprezentacji oraz zakres takiego umocowania, a w konsekwencji możliwość zawarcia z nami umowy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;
 • aby komunikować się z Państwem w związku z nawiązaniem kontaktu, utrzymywać bieżące kontakty w związku z zawartą umową, dbać o dobre relacje z Państwem - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;
 • aby dochodzić lub bronić się przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO. 
 1. Odbiorcami danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania i kategorii osób, których dane dotyczą mogą być: podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi płatnicze (gotówkowe i bezgotówkowe), banki, podmioty świadczące dla ADO usługi konsultacyjne, doradcze oraz IT (w szczególności w zakresie hostingu strony internetowej: H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań; w zakresie hostingu BIP: NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385; w zakresie analityki strony internetowej: Google LLC i podmioty stowarzyszone zgodnie z informacją na stronie https://policies.google.com/privacy), podmioty zajmujące się usuwaniem awarii, wykonawcy prac zleconych przez ADO m.in. w związku z prowadzonymi inwestycjami, remontami oraz zleconymi ekspertyzami, brokerzy, firmy ubezpieczeniowe, podmioty nabywające wierzytelności. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
 1. Dane osoby korzystającej ze strony internetowej lub serwisu BIP mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W związku z korzystaniem z usługi Google Analitycs dostęp do danych może otrzymać Google LLC i podmioty stowarzyszone zgodnie z informacją na stronie https://policies.google.com/privacy. Google LLC przetwarza dane osobowe w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://policies.google.com/privacy/frameworks.
 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu (w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO lub wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym). Prawa te nie są bezwzględne - przewidziane są wyjątki od ich realizacji.
 1. W przypadku użytkowników stron internetowych nie jesteśmy, w oparciu o posiadane dane, w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. W takim wypadku, w celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, zobowiązani Państwo będą dostarczyć nam dodatkowe informacje pozwalające na Państwa identyfikację (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystali Państwo z komputera o zebranym przez nas adresie IP).
 1. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane, w zależności od celów przetwarzania: 
  • w przypadku korzystania ze strony internetowej informacje takie jak adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa będą przechowywane przez okres 5 lat,
  • w przypadku korzystania z BIP informacje takie jak adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa będą przechowywane przez okres 5 lat,
  • do momentu wygaśnięcia pliku cookie, co dotyczy danych związanych z analizą ruchu sieciowego gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii,
  • przez okres realizacji wniosków/umowy, a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń, 
  • w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do prowadzenia komunikacji/ załatwienia sprawy/skargi/awarii, zapewnienia rozliczalności działań, nie dłużej jednak, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń, w przypadku istnienia roszczeń. 

Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia Państwa sprzeciwu albo wycofania przez Państwo zgody. 

 1. Podanie danych jest co do zasady dobrowolne (z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają ich podania), jednak w przypadku zawarcia i realizacji umowy/prowadzenia korespondencji/negocjacji, korzystania ze stron internetowych jest niezbędne, aby zrealizować cele przetwarzania. 
 1. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

INFORMCJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIES I  PODOBNYCH TECHNOLOGII

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem cookies lub podobnych technologii (w szczególności IndexedDB, Web Storage) w Serwisach internetowych:
  • strona internetowa w domenie aqua.com.pl 
  • biuletyn informacji publicznej (BIP) w domenie  bip.aqua.com.pl 
  • Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) w domenie ebok.aqua.com.pl jest „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23 (zwana dalej ADO), dane kontaktowe ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.
 1. Serwisy umożliwiają gromadzenie informacji o ich użytkownikach za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zapisywaniem informacji oraz dostępem do informacji na urządzeniu osoby korzystającej z serwisu (komputer, smartfon, itd.).
 1. Ww. informacje wykorzystuje się do zapamiętywania decyzji osoby korzystającej ze Serwisu (wybór czcionki, kontrastu), utrzymania sesji Serwisu, gromadzenia informacji o urządzeniu osoby korzystającej z Serwisu oraz jej wizycie służących do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 1. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi o osobie korzystającej ze strony internetowej lub BIP, nie służą też do jej identyfikacji przez ADO.
 1. Osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zapisane już cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
 1. Osoba korzystająca z Serwisu ma także możliwość korzystania z tych stron w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 1. Serwisy korzystają z następujących cookies:  

Domena

Cookie

Rodzaj (niezbędne, analityczne)

Cel

Okres

przechowywania w urządzeniu

Podmioty uzyskujące dostęp do danych

Aqua.com.pl

Bip.aqua.com.pl

 

_ga

 

analityczne

Wykorzystywany przez Google Analytics, w szczególności do oceny celu wizyty użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron i poprawy jakości obsługi, do ograniczania częstotliwości żądań Google Analytics, w celu przechowywania unikalnego identyfikatora wykorzystywanego do tworzenia statystyk wykorzystywania strony

24 godziny

„AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej 

 

Google LLC oraz podmioty

stowarzyszone zgodnie z informacją na stronie 

https://policies.google.com/privacy

Aqua.com.pl

_gat

1 minuta

Aqua.com.pl

Bip.aqua.com.pl

_gid

2 lata

Aqua.com.pl

cookie-agreed cookie-agreed-version

niezbędne

 

Przechowuje informację o wyrażeniu zgody na zapisywanie cookies

Do odwołania

„AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej 

 

Informacje zapisywane w celu zapewnienia funkcjonowania strony, w szczególności:

has_js

popup_message_displayed

Przechowuje informację, czy kod javascript ma być wykonany przez serwer czy przeglądarkę, wykorzystywane przez wyskakujące okienko itp.

 

Koniec sesji użytkownika

userway-s1 - userway-s16 userway_hidden

Związane z usługą USER-WAY, konieczne ze względu na wymagania WCAG2.1

„AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej 

 

UserWay Inc.

1007 North Orange St. 4th Floor

Wilmington, DE, 19801

https://userway.org/

 

bip.aqua.com.pl

cms_public

niezbędne

Identyfikator sesji użytkownika.

Koniec sesji użytkownika

„AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej 

 

Counter

PageCounter

Analityczne

Przechowuje informacje o liczbie i historii stron odwiedzanych przez użytkownika

24 godziny

komunikat

niezbędne

Wyświetlanie/ukrywanie paska cookie.

12 dni

komunikat_expiration

 

Termin wygaśnięcia ciasteczka komunikat.

12 dni

LanguageId

Ustawienie domyślnego języka strony.

24 godziny

LanguageId_expiration

PageCounter_expiration

Counter_expiration

Przechowywanie informacji o terminie wygaśnięcia poszczególnych ciasteczek

24 godziny

wcag_font_size wcag_contrast_type wcag_line-height read_links wcag_hide_toolbox

Przechowują informacje o preferencjach użytkownika, takich jak rozmiar czcionki, wysokość linii, czytanie odnośników, pokazywanie paska ułatwień itp.

12 dni

ebok.aqua.com.pl

 

BNES_cookies_accepted

Zapamiętuje informację o akceptacji cookies

14 lat

cookies_accepted

1 rok

Contrast font-size layout

Przechowują informacje o preferencjach użytkownika, takich jak rozmiar czcionki, kontrast, ukrycie menu itp.

1 rok

BNES_layout

BNES_font-size

BNES_contrast

14 lat

x-bni-fpc x-bni-rncf

15 lat

BNES_PHPSESSID PHPSESSID

Identyfikuje sesję użytkownika

Koniec sesji użytkownika