Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Spółki

Do prowadzenia działalności wodociągowej AQUA S.A. wykorzystuje posiadane ujęcia wody, stacje uzdatniania wody oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną. Najważniejsze stacje uzdatniania wody zlokalizowana są w Kobiernicach (na rzece Sole), w Wapienicy (na potoku Wapienica) oraz w Szczyrku (na rzece Żylicy). 

Spółka posiada ok. 2110 km sieci wodociągowej oraz ok. 1335 km sieci kanalizacyjnej. Spółka eksploatuje dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków, w Komorowicach i Wapienicy.

BILANS (w tys. zł)

31 grudnia 2023 roku

31 grudnia 2022 roku

A k t y w a

   

I. Aktywa trwałe

413 337

410 393

      1. Wartości niematerialne i prawne

1 351

523

      2. Rzeczowe aktywa trwałe

406 499

405 563

      3. Należności długoterminowe

0

0

      4. Inwestycje długoterminowe

473

473

      5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5 014

3 834

II. Aktywa obrotowe

86 074

77 925

      1. Zapasy

4 664

5 997

      2. Należności krótkoterminowe

24 474

23 816

     3. Inwestycje krótkoterminowe

55 299

47 182

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 637

930

A k t y w a r a z e m

499 411

488 318

P a s y w a

 

 

I. Kapitał własny

381 384

372 457

      1. Kapitał zakładowy

207 792

207 792

      2. Kapitał zapasowy

99 696

89 580

      3. Kapitał z aktualizacji wyceny

30 206

30 332

      4. Pozostałe kapitały rezerwowe

34 763

34 763

      5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0

0

      6. Zysk (strata) netto

8 927

9 990

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

118 027

115 861

      1. Rezerwy na zobowiązania

13 488

10 713

      2. Zobowiązania długoterminowe

11 496

6 506

      3. Zobowiązania krótkoterminowe

25 588

27 870

      4. Rozliczenia międzyokresowe

67 455

70 772

P a s y w a  r a z e m

499 411

488 318