Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Spółki

Do prowadzenia działalności wodociągowej AQUA S.A. wykorzystuje posiadane ujęcia wody, stacje uzdatniania wody oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną. Najważniejsze stacje uzdatniania wody zlokalizowana są w Kobiernicach (na rzece Sole), w Wapienicy (na potoku Wapienica) oraz w Szczyrku (na rzece Żylicy). 

Spółka posiada ok. 2072 km sieci wodociągowej oraz ok. 1316 km sieci kanalizacyjnej. Spółka eksploatuje dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków, w Komorowicach i Wapienicy.

 

BILANS (w tys. zł)

31 grudnia 2020 roku

31 grudnia 2019 roku

A k t y w a

 

 

I. Aktywa trwałe

417 112

421 330

      1. Wartości niematerialne i prawne

599

821

      2. Rzeczowe aktywa trwałe

409 809

413 014

      3. Należności długoterminowe

0

0

      4. Inwestycje długoterminowe

2 429

2 489

      5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 275

5 006

II. Aktywa obrotowe

61 168

55 427

      1. Zapasy

6 940

5 950

      2. Należności krótkoterminowe

21 570

22 486

     3. Inwestycje krótkoterminowe

31 871

26 412

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

787

579

A k t y w a r a z e m

478 280

476 757

P a s y w a

 

 

I. Kapitał własny

355 422

354 036

      1. Kapitał zakładowy

207 792

207 792

      2. Kapitał zapasowy

71 376

70 235

      3. Kapitał z aktualizacji wyceny

30 624

30 932

      4. Pozostałe kapitały rezerwowe

34 763

34 665

      5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0

0

      6. Zysk (strata) netto

10 867

10 412

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

122 858

122 721

      1. Rezerwy na zobowiązania

17 739

21 370

      2. Zobowiązania długoterminowe

6 692

5 720

      3. Zobowiązania krótkoterminowe

22 767

20 476

      4. Rozliczenia międzyokresowe

75 657

75 155

P a s y w a  r a z e m

478 280

476 757