Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Spółki

Do prowadzenia działalności wodociągowej AQUA S.A. wykorzystuje posiadane ujęcia wody, stacje uzdatniania wody oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną. Najważniejsze stacje uzdatniania wody zlokalizowana są w Kobiernicach (na rzece Sole), w Wapienicy (na potoku Wapienica) oraz w Szczyrku (na rzece Żylicy). 

Spółka posiada ok. 2072 km sieci wodociągowej oraz ok. 1316 km sieci kanalizacyjnej. Spółka eksploatuje dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków, w Komorowicach i Wapienicy.

 

BILANS (w tys. zł)

31 grudnia 2019 roku

31 grudnia
 2018 roku

A k t y w a

 

 

I. Aktywa trwałe

421 330

412 555

      1. Wartości niematerialne i prawne

821

1 364 

      2. Rzeczowe aktywa trwałe

413 014

403 312

      3. Należności długoterminowe

0

0

      4. Inwestycje długoterminowe

2 489

3 086

      5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5 006

4 793

II. Aktywa obrotowe

55 427

70 408

      1. Zapasy

5 950

5 386

      2. Należności krótkoterminowe

22 486

22 248

     3. Inwestycje krótkoterminowe

26 412

42 160

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

579

614

A k t y w a r a z e m

476 757

482 963

P a s y w a

 

 

I. Kapitał własny

354 036

353 624

      1. Kapitał zakładowy

207 792

207 792

      2. Kapitał zapasowy

70 235

68 647

      3. Kapitał z aktualizacji wyceny

30 932

31 643

      4. Pozostałe kapitały rezerwowe

34 665

34 584

      5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0

0

      6. Zysk (strata) netto

10 412

10 958

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

122 721

129 339

      1. Rezerwy na zobowiązania

21 370

19 933

      2. Zobowiązania długoterminowe

5 720

4 127

      3. Zobowiązania krótkoterminowe

20 476

34 370

      4. Rozliczenia międzyokresowe

75 155

70 909

P a s y w a  r a z e m

476 757

482 963