Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Spółki

Do prowadzenia działalności wodociągowej AQUA S.A. wykorzystuje posiadane ujęcia wody, stacje uzdatniania wody oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną. Najważniejsze stacje uzdatniania wody zlokalizowana są w Kobiernicach (na rzece Sole), w Wapienicy (na potoku Wapienica) oraz w Szczyrku (na rzece Żylicy). 

Spółka posiada ok. 2085 km sieci wodociągowej oraz ok. 1322 km sieci kanalizacyjnej. Spółka eksploatuje dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków, w Komorowicach i Wapienicy.

 

BILANS (w tys. zł)

31 grudnia 2021 roku

31 grudnia 2020 roku

A k t y w a

 

 

I. Aktywa trwałe

412 388

417 112

      1. Wartości niematerialne i prawne

819

599

      2. Rzeczowe aktywa trwałe

406 500

409 809

      3. Należności długoterminowe

0

0

      4. Inwestycje długoterminowe

1 357

2 429

      5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3 712

4 275

II. Aktywa obrotowe

64 614

61 168

      1. Zapasy

5 045

6 940

      2. Należności krótkoterminowe

20 692

21 570

     3. Inwestycje krótkoterminowe

38 126

31 871

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

661

787

A k t y w a r a z e m

477 002

478 280

P a s y w a

 

 

I. Kapitał własny

362 468

355 422

      1. Kapitał zakładowy

207 719

207 792

      2. Kapitał zapasowy

82 414

71 376

      3. Kapitał z aktualizacji wyceny

30 454

30 624

      4. Pozostałe kapitały rezerwowe

34 763

34 763

      5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0

0

      6. Zysk (strata) netto

7 045

10 867

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

114 534

122 858

      1. Rezerwy na zobowiązania

15 908

17 739

      2. Zobowiązania długoterminowe

4 739

6 692

      3. Zobowiązania krótkoterminowe

20 605

22 767

      4. Rozliczenia międzyokresowe

73 282

75 657

P a s y w a  r a z e m

477 002

478 280