Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

AQUA S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Aqua S.A w Bielsku - Białej.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-26.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Bednarska, renata.bednarska@aqua.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 828 02 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 1997-06-10.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-06-26.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23
Tel.: +48 33 82 80 200
Faks: +48 33 81 24 015
E-mail:
Strona internetowa: aqua.com.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym https://slabowidzacy.bip.aqua.com.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Miejsce parkingowe: w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 nie ma dostępnego parkingu dla klientów zewnętrznych, w tym także nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

Toalety: brak toalet dla klientów zewnętrznych, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 

PARTER:

 • Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta: podpisywanie umów o rozliczania odbiorców z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, prowadzenie spraw w zakresie zawierana umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, przyjmowanie skarg i reklamacji.
 • Dział Techniczno-Inwestycyjny: umowy o przyłączenie do sieci wod.-kan., odbiory techniczne sieci i przyłączy wod.-kan.
 • Dziennik podawczy – składanie pism, wniosków, projektów itp.
 • Sala obsługi klienta znajduje się na parterze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu:  po prawej stronie wejścia głównego jest wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki. Przed szlabanem, po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). W tym miejscu zlokalizowana jest portiernia, która jest również punktem informacyjnym. Z portierni jest bezpośrednie wejście do sali obsługi klienta, obok schodów z prawej strony jest podjazd, przez który można poruszać się na wózku inwalidzkim. Drzwi do sali obsługi klienta otwierają się automatyczne. Powierzchnia sali jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Na sali obsługi klienta nie występują w części komunikacyjnej różnice poziomów. Bezpośredni dostęp do stanowisk pracy.
 • Dział Techniczno-Inwestycyjny: umowy o przyłączenie do sieci wod.-kan., odbiory techniczne sieci i przyłączy wod.-kan. Po wejściu na salę obsługi klienta – pierwsze drzwi po prawej stronie.
 • Dziennik podawczy – po wejściu na salę obsługi klienta – pierwsze stanowisko po lewej stronie.

W razie problemów pracownicy udzielą pomocy.

PIERWSZE PIĘTRO:

 • Dział Prawny i Obsługi Właścicieli 
 • Dział Prawny i Obsługi Właścicieli znajduje się na pierwszym piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu:  po prawej stronie wejścia głównego jest wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki. Przed szlabanem, po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). W tym miejscu zlokalizowana jest portiernia, która jest również punktem informacyjnym. Po wejściu na portiernię, po prawej stronie znajdują się kodowane drzwi. Portier wydaje upoważnienia/przepustki na wejście i otwiera drzwi. W razie problemów portier udziela pomocy. Za drzwiami po lewej stronie znajduje się winda. Dział Prawny i Obsługi Właścicieli znajduje się na pierwszym piętrze. Po wyjściu z windy, po lewej stronie znajdują się drzwi do Działu Prawnego i Obsługi Właścicieli. W drzwiach znajduje się próg (niski) – w razie problemów pracownicy udzielą pomocy.
 • Dział Zakupów
  Znajduje się na pierwszym piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Z uwagi na różnicę poziomów bariera architektoniczna (dwa schody) - brak możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W razie potrzeby załatwienia sprawy osobiście w Dziale Zakupów, należy skontaktować się telefonicznie i umówić na spotkanie. Spotkanie odbędzie się w Sali Rady Nadzorczej (pokój 210) obok sekretariatu.
 • Sekretariat znajduje się na drugim piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu:  po prawej stronie wejścia głównego jest wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki. Przed szlabanem, po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). W tym miejscu zlokalizowana jest portiernia, która jest również punktem informacyjnym. Po wejściu na portiernię, po prawej stronie znajdują się kodowane drzwi. Portier wydaje upoważnienia/przepustki do wejścia i otwiera drzwi. W razie problemów portier udziela pomocy. Za drzwiami po lewej stronie znajduje się winda. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Wyjście z windy bezpośrednio do sekretariatu. Powierzchnia sekretariatu jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się dla osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Wejście do Sali Rady Nadzorczej/pokój 210 przez sekretariat – brak barier architektonicznych. Sekretariat wskaże biuro i udzieli pomocy w razie problemów.

Kontakt:
Dział Zakupów
tel. +48 33 82-80-310
tel. +48 33 82-80-233


DRUGIE PIĘTRO:

 • Zarząd AQUA S.A. Dyrekcja, Biuro Zarządu i Komunikacji, Kierownik Działu Personalnego, Sekretariat, Sala Rady Nadzorczej (pokój 210)
 • Wejście do biur usytuowanych na drugim piętrze bez barier architektonicznych (niskie progi w drzwiach), wejście przez sekretariat, który znajduje się na drugim piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu:  po prawej stronie wejścia głównego jest wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki. Przed szlabanem, po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). W tym miejscu zlokalizowana jest portiernia, która jest również punktem informacyjnym.  Po wejściu na portiernię po prawej stronie znajdują się kodowane drzwi. Portier wydaje upoważnienia/przepustki do wejścia i otwiera drzwi. W razie problemów portier udziela pomocy. Za drzwiami po lewej stronie znajduje się winda. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Wyjście z windy bezpośrednio do sekretariatu. Powierzchnia sekretariatu jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Sekretariat wskaże odpowiednie biuro i udzieli pomocy w razie problemów. 
 • Sala audiowizualna (Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, prezentacje spotkania)
 • Z uwagi na bariery architektoniczne, zaleca się wejście do sali audiowizualnej przez sekretariat. Sala audiowizualna znajduje się na drugim piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się obok wejścia głównego do siedziby AQUA S.A. Po prawej stronie wejścia głównego znajduje się wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki, przed szlabanem po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). W tym miejscu zlokalizowana jest portiernia, która jest jednocześnie punktem informacyjnym. Po wejściu na portiernię po prawej stronie znajdują się kodowane drzwi. Portier wydaje upoważnienia/przepustki do wejścia do biurowca i otwiera drzwi. W razie problemów portier udziela pomocy. Za drzwiami po lewej stronie znajduje się winda. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Wyjście z windy bezpośrednio do sekretariatu. Powierzchnia sekretariatu jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich.
 • Za drzwiami, po prawej stronie znajdują się drzwi kodowane do korytarza. Na potrzeby organizowanych spotkań w sali audiowizualnej drzwi są otwarte. Wejście do korytarza – bariera architektoniczna (różnica poziomów pomiędzy skrzydłami), wysoki podest. W razie potrzeby osobistego wstawienia się w sali audiowizualnej należy zgłosić wcześniej w sekretariacie, wówczas zostanie zamontowany podjazd dla wózków inwalidzkich. Korytarz jest odpowiedni do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Należy przejść cały korytarz – drzwi wyjściowe z korytarza bez progów (kodowane tylko od strony zewnętrznej) – na potrzeby spotkań drzwi są otwarte. Po wyjściu z drzwi klatka schodowa, drzwi do sali audiowizualnej na wprost. 

Kontakt:
Sekretariat 
tel. +48 33 82-80-200, 210

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: AQUA S.A. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 
UL. 1 MAJA 24 BIELSKO-BIAŁA

 • Ze względu na barierę architektoniczną w postaci wysokiego podestu przed wejściem głównym do budynku, brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. W razie potrzeby osobistego wstawienia się w Dziale Finansowo-Księgowym można umówić się na spotkanie i zostanie wyznaczone miejsce w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23.  

Kontakt:
Dział Finansowo-Księgowy
Tel. + 48 33 82-80-238, 253

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: AQUA S.A. DZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY UL. SEMPOŁOWSKIEJ 17 BIELSKO-BIAŁA

 • Miejsce parkingowe: brak parkingu dla klientów zewnętrznych. Jest wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych po prawej stronie na parkingu wewnętrznym.
 • Naprzeciwko budynku znajduje się bezpłatny, ogólnodostępny parking miejski.
 • Toalety: toaleta dla klientów zewnętrznych przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze.

PARTER:

 • kompleksowa obsługa klientów w zakresie podłączenia do sieci wod.-kan., planowanie inwestycji, inspektorzy nadzoru, przejęcie sieci na majątek AQUA S.A.
 • Brak barier architektonicznych. Brama wjazdowa do budynku jest otwarta. Po prawej stronie parkingu  jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy wejściu głównym do budynku, po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W drzwiach wejściowych niski próg. Na parterze budynku zlokalizowana jest portiernia, która jest również punktem informacyjnym. Portier wskaże odpowiednie biuro. Korytarz oraz biura są odpowiednie do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. W drzwiach do poszczególnych biur brak progów. W razie problemów pracownicy udzielą pomocy.

I PIĘTRO:

 • umowy odszkodowania za szkody rolne (po budowie sieci), notarialne ustanowienie służebności, dyrektor inwestycji, kierownik działu techniczno-inwestycyjnego.
 • Z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów (brak pochylni/podjazdu) nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na I piętro. W razie potrzeby osobistego załatwienia spraw na I piętrze należy zgłosić wcześniej telefonicznie lub bezpośrednio na portierni, wówczas sprawa zostanie załatwiona w wyznaczonym miejscu na parterze.

Kontakt:
+ 48 33 82-80-368 - umowy odszkodowania za szkody rolne
+ 48 33 82-80-267 - notarialne ustanowienie służebności
+ 48 33 82-80-242 - dyrektor inwestycji
+ 48 33 82-80-363 - kierownik działu techniczno-inwestycyjnego


II PIĘTRO:

 • uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod.-kan., wydawanie warunków technicznych, uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe.
 • Z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów (brak pochylni/podjazdu) nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro. W razie potrzeby osobistego załatwienia spraw na II piętrze należy zgłosić wcześniej telefonicznie lub bezpośrednio na portierni, wówczas sprawa zostanie załatwiona w wyznaczonym miejscu na parterze.

Kontakt: 
+48 33 82-80-259, 298 - wydawanie warunków technicznych 
+48 33 82-80-299 - uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe
+48 33 82-80-297, 343 - uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod.-kan.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: LABORATORIUM CENTRALNE AQUA S.A. 

Laboratorium Centralne oferuje min.:

 • pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wód powierzchniowych oraz podziemnych
 • pobieranie próbek ścieków
 • wykonywanie badań fizycznych i chemicznych próbek wody i ścieków
 • wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody.

Uprzejmie informujemy, że jest możliwość pobrania do badania próbki wody lub ścieków u klienta w domu. Więcej informacji pod nr telefonów lub na stronie www.aqua.com.pl w zakładce: usługi dodatkowe.

Kontakt:
Laboratorium Centralne – badanie wody
ul. Wodociągowa 8
43-356 Kobiernice
tel. 33 81 38 531, 532

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na bariery architektoniczne nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim w budynku.
 • Jeżeli jest konieczność osobistego wstawienia się w laboratorium, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub zgłosić na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do budynku. Pracownik laboratorium będzie czekał przed budynkiem. 

Kontakt:
Laboratorium Centralne – badanie ścieków
ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 81 38 421 

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na bariery architektoniczne nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim w budynku.
 • Jeżeli jest konieczność osobistego wstawienia się w laboratorium, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub  zgłosić na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do budynku. Pracownik laboratorium będzie czekał przed budynkiem.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, LABORATORIUM CENTRALNE – BADANIE ŚCIEKÓW, DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ, DZIAŁ GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ (MAGAZYN) UL. BESTWIŃSKA 63 BIELSKO-BIAŁA

 • Miejsce parkingowe: parking dla klientów jest po lewej stronie przed szlabanem. Jest możliwość wjazdu na teren Oczyszczalni Ścieków i zaparkowania bezpośrednio przed budynkiem.
 • Toalety: brak toalet dla klientów zewnętrznych.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KOMOROWICACH - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

 • Parter: kierownictwo, dyspozytornia, dział technologii i ochrony środowiska, administracja.
 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na bariery architektoniczne (schody – brak podjazdu) nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W razie konieczności osobistego załatwienia sprawy, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub  zgłosić osobie pełniącej dozór na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do obiektu. Pracownik zejdzie przed budynek.

Kontakt:
+ 48 33 813-84-00 – administracja
I piętro: Laboratorium Centralne:  badanie ścieków

 • Uprzejmie informujemy, że jest możliwość pobrania do badania próbki ścieków u klienta w domu. 
 • Z uwagi na bariery architektoniczne (schody – brak podjazdu) budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie ma możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do budynku.
 • W razie konieczności osobistego załatwienia sprawy w laboratorium, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub  zgłosić na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do budynku. Pracownik będzie czekał przed budynkiem.

Kontakt:
tel. 33 81 38 421 – z-ca kierownika Laboratorium Centralnego – badanie ścieków

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ:

 • sprawy związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej
  ul. Bestwińska 63, Bielsko-Biała
 • Brak barier architektonicznych. Szlaban jest otwierany przez osobę dozorującą. W drugim budynku po prawej stronie znajduje się Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej. Wejście do Działu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej od strony oczyszczalni. Osoba pełniąca dozór przy szlabanie wskaże bezpośrednie dojście. Jest możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem. W drzwiach wejściowych do budynku niski próg, w budynku nie ma schodów. Korytarz jest odpowiedni do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. W razie problemów pracownicy udzielają pomocy.

Kontakt:
+ 48 33 813-84-32 – Działu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej


DZIAŁ GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ (MAGAZYN):

 • sprzedaż materiałów instalacyjnych, rur i armatury do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ul. Bestwińska 63, Bielsko-Biała
 • Brak barier architektonicznych. Szlaban jest otwierany przez osobę dozorującą. W ostatnim budynku po lewej stronie znajduje się Dział Gospodarki Materiałowej (magazyn). Jest możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem. W drzwiach wejściowych do budynku niski próg, w budynku nie ma schodów. Korytarz jest odpowiedni do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Magazyn znajduje się w drugiej części budynku. Wjazd do magazynu bez barier architektonicznych. Z magazynu jest bezpośrednie dojście do biur w pierwszej części budynku – brak barier architektonicznych. W razie problemów pracownicy udzielają pomocy.

Kontakt:
+48 33 813-84-41 – kierownik Działu Gospodarki Materiałowej.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA – SEKCJA DS. GOSPODARKI WODOMIERZOWEJ, UL. WITOSA 110 43-300 BIELSKO-BIAŁA 

 

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na bariery architektoniczne, nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim w budynku.
 • Jeżeli jest konieczność załatwienia sprawy osobiście w sekcji ds. gospodarki wodomierzowej, można  umówić się na spotkanie telefonicznie, wówczas pracownik będzie czekał przed budynkiem. 
 • Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta – sekcja ds. gospodarki wodomierzowej świadczy usługi min.:
  • „wodomierz za wodomierz”  stary wodomierz przyniesiony przez Klienta zostaje wymieniony na      inny, uprzednio zregenerowany i zalegalizowany,

           • sprzedaż wodomierzy wycofanych z eksploatacji (naprawionych i zalegalizowanych)

Więcej informacji pod nr telefonu lub na stronie www.aqua.com.pl w zakładce: usługi dodatkowe.

Kontakt:
Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta
- sekcja ds. gospodarki wodomierzowej

ul. Witosa 110
43-300 Bielsko-Biała
tel.  + 48 33 816-91-12 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: PŁYWALNIA AQUA UL. M. LANGIEWICZA 26, BIELSKO-BIAŁA

 • Miejsce parkingowe: parking dla klientów zewnętrznych. Są wydzielone i odpowiednio oznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W razie potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, jest możliwość zaparkowania samochodu z lewej strony obok wejścia głównego do budynku. 
 • Szatnia/toalety: szatnia i toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Brak barier architektonicznych. Pływalnia znajduje się na parterze budynku. Przy wejściu głównym do budynku, po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W drzwiach wejściowych brak progu. Wejście bezpośrednio do holu, gdzie znajduje się kasa. Kasa jest również punktem informacyjnym i udziela wszelkich informacji. Po lewej stronie kasy wejście do korytarza przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Powierzchnia korytarza jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych – na końcu korytarza ostatnie drzwi po lewej stronie. W szatni jest dostępny sterylny wózek inwalidzki, na który należy się przesiąść. W razie problemów w samodzielnej obsłudze, przy zakupie biletu należy zgłosić w kasie, wówczas w szatni będzie czekał ratownik. Nie ma możliwości wjazdu na strefę pływacką na własnym wózku inwalidzkim. Wejście na pływalnię bez barier architektonicznych, brak różnicy poziomów. Do basenu sportowego wejście po drabince z barierką, do basenu rekreacyjnego z biczami wodnymi wejście po schodkach z barierkami. Ratownicy na miejscu udzielają pomocy przy wejściu do basenów. Sauna nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim.   

Kontakt:
Pływalnia AQUA 
ul. M. Langiewicza 26
43-300 Bielsko-Biała
Tel. + 48 33 829-00-20