Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

AQUA S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Aqua S.A w Bielsku - Białej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2009-02-24.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-06-26.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

raport dostepnosci AQUA SA.pdf - data dodania: 2022-03-17 14:07:27

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-26.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-25.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Renata Bednarska, renata.bednarska@aqua.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48338280276. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23
Tel.: +48338280200
Faks: +48338124015
E-mail:
Strona internetowa: aqua.com.pl

Dostępność architektoniczna

AQUA S.A. ul. S. Sempołowskiej 17, Bielsko-Biała.

Obsługa klientów w zakresie podstawowej działalności – dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynku - znajduje się na parterze.

 

Miejsce parkingowe: na parkingu wewnętrznym są wydzielone miejsca parkingowe dla klientów. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest odpowiednio oznaczone. Dodatkowo, naprzeciwko budynku znajduje się ogólnodostępny parking miejski.

Toalety: toaleta dla klientów zewnętrznych przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze budynku.

Tłumacz migowy:  jest  możliwość skorzystania z tłumacza migowego.

Udogodnienia dla osób słabosłyszących: na wyposażeniu Biura Obsługi Klienta jest system wspomagający słyszenie.

Udogodnienia dla osób słabowidzących: na wyposażeniu Biura Obsługi Klienta jest lupa powiększająca.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

Parter: Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta, Dział Techniczno-Inwestycyjny, dziennik podawczy - punkt informacyjny

 

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

W biurze obsługi klienta załatwiamy wszystkie sprawy związane z umowami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do budynku, między innymi:

- zawarcie lub rozwiązanie umowy o dostawę wody lub odprowadzenie ścieków,

- przepisanie licznika na inną osobę,

- zgłoszenie ilości osób w budynku (dotyczy, gdy jest podpisana ryczałtowa umowa na odprowadzanie ścieków),

- zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania.

 

Wszystkie sprawy związane z rozliczeniami, między innymi: wyjaśnienie wysokości faktur za dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, zgłaszanie stanu wodomierza – odbiór faktury.

-  Zgłaszanie reklamacji.

 

Dziennik podawczy, punkt informacyjny – nr telefonu: + 48 33 82-80-289, w razie pytań proszę dzwonić.

Na dzienniku podawczy można składać wszystkie pisma, wnioski, dokumenty. Informujemy, że większość spraw można załatwić telefoniczne, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, e-maila: , oraz platformy e-BOK (www.aqua.com.pl – prawy górny róg ikona E-BOK – można zarejestrować się i założyć konto).

Do Klientów podchodzimy indywidualnie, w razie trudności z załatwieniem spraw osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny i wspólnie ustalimy odpowiednią komunikację.

 

Dział Techniczno-Inwestycyjny

W tym dziale załatwiamy wszystkie sprawy związane z wykonaniem przyłącza wody lub przyłącza kanalizacyjnego do budynku, między innymi:

- zawarcie umowy o przyłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej (jeżeli jest konieczne zawarcie takiej umowy),

- zgłoszenie wykonanej sieci lub przyłącza wodno-kanalizacyjnego do odbioru technicznego,

- zlecenie kompleksowego wykonania przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,

- sprawy związane z bieżącymi oraz planowanymi inwestycjami AQUA S.A.

 

W budynku przy ul. S. Sempołowskiej 17 na parterze brak barier architektonicznych. Brama wjazdowa do budynku jest otwarta. Po prawej stronie parkingu są wyznaczone miejsca dla klientów, w tym oznaczone miejsce dla klientów z niepełnosprawnością ruchową.  Przy wejściu głównym do budynku, po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W drzwiach wejściowych niski próg. Na parterze budynku, w holu po lewej stronie zlokalizowany jest dziennik podawczy - punkt informacyjny. W holu brak barier architektonicznych do poruszania się na wózku inwalidzkim. Po lewej stronie znajduje się Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta – drzwi rozsuwane automatycznie. Bezpośredni dostęp do stanowisk pracy. W pomieszczeniu  znajduje się dystrybutor wody pitnej. Pomieszczenia są odpowiednie do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. W drzwiach do poszczególnych biur nie ma progów.

W razie potrzeby pracownicy udzielą pomocy bądź wskażą odpowiednie stanowisko pracy. Pracownicy są przeszkoleni z obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Na I i II piętrze budynku nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa klienta, również nie są załatwiane sprawy z zakresu podstawowej działalności.

 

I piętro: umowy odszkodowania za szkody rolne (po budowie sieci), notarialne ustanowienie służebności, przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej na majątek spółki.

Z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów (brak pochylni/podjazdu) nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na I i II piętro. W razie potrzeby osobistego załatwienia spraw na I piętrze należy zgłosić wcześniej telefonicznie lub bezpośrednio na portierni, wówczas pracownik obsłuży klienta w wyznaczonym miejscu na parterze.

 

Kontakt:

+ 48 33 82-80-368 - umowy odszkodowania za szkody rolne

+ 48 33 82-80-267 - notarialne ustanowienie służebności

+ 48 33 82-80-263 - przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej na majątek spółki

 

II piętro: uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wydawanie warunków technicznych, uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe – wnioski dotyczące tych spraw składane są na dzienniku podawczym, elektronicznie e-mail: , lub przesyłane pocztą tradycyjną. Zatwierdzone wnioski odsyłane są pocztę tradycyjną na wskazany we wniosku adres.

Z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów (brak pochylni/podjazdu) nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro.

 

W razie potrzeby osobistego załatwienia spraw na II piętrze należy zgłosić wcześniej telefonicznie lub bezpośrednio na portierni, wówczas sprawa zostanie załatwiona w wyznaczonym miejscu na parterze.

 

Kontakt:

+48 33 82-80-259, 298 - wydawanie warunków technicznych

+48 33 82-80-299 - uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe

+48 33 82-80-297, 343 - uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

 

Dostępność architektoniczna: siedziba AQUA S.A. ul. 1 Maja 23 Bielsko-Biała

 

W siedzibie AQUA S.A. nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa klienta, również nie są załatwiane sprawy z zakresu podstawowej działalności.

W razie potrzeby załatwienia spraw osobiście należy skontaktować się telefonicznie i umówić na spotkanie.

Wejście do budynku: przy wejściu do budynku, po lewej stronie drzwi, na wysokości 140 cm jest wideofon, który łączy się z sekretariatem (należy nacisnąć zieloną słuchawkę). Przez wideofon należy podać pracownikowi sekretariatu imię i nazwisko pracownika lub działu, z którym jest umówione spotkanie. Pracownik sekretariatu powiadomi o przybyciu gościa wskazaną osobę lub dział. Pracownik podejdzie na portiernię i załatwi sprawę na miejscu lub pokieruje, gdzie należy pójść. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu:  po prawej stronie wejścia głównego jest wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki. Przed szlabanem, po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). Po prawej stronie drzwi, na wysokości 120 cm znajduje się wideofon, który łączy się z sekretariatem (należy nacisnąć zieloną słuchawkę). Przez wideofon należy podać pracownikowi sekretariatu imię i nazwisko pracownika lub działu, z którym jest umówione spotkanie. Pracownik sekretariatu powiadomi o przybyciu gościa wskazaną osobę lub dział. Pracownik podejdzie na portiernię i załatwi sprawę na miejscu lub pokieruje, gdzie należy pójść.

W razie problemów należy zgłosić bezpośrednio pracownikowi sekretariatu, który udzieli pomocy.

Miejsce parkingowe: w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 są wyznaczone miejsca parkingowe dla gości/kontrahentów  zewnętrznych na terenie wewnętrznego parkingu. Brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Toalety: brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

Parter: Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy znajduje się na parterze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście do Działu Finansowo-Księgowego bezpośrednio z parteru poprzez rozsuwane automatycznie drzwi. Przed drzwiami znajdują się 2 schody – po prawej stronie schodów podjazd dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenie jest odpowiednie do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich.

W razie potrzeby załatwienia spraw osobiście należy skontaktować się telefonicznie i umówić na spotkanie.

 

Kontakt:

Dział Finansowo-Księgowy

Tel. + 48 33 82-80-238, 253

 

Pierwsze piętro: Biuro Zarządu i Organizacji – sekcja Nadzoru Właścicieli

Radca Prawny i sekcja Nadzoru Właścicieli znajduje się na pierwszym piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Na parterze, za drzwiami znajduje się winda. Po wyjściu z windy (na pierwszym piętrze), po lewej stronie znajdują się drzwi do biura Radcy Prawnego i sekcji Nadzoru Właścicieli. W drzwiach znajduje się próg (niski) – w razie problemów pracownicy udzielą pomocy.

W razie potrzeby załatwienia spraw osobiście należy skontaktować się telefonicznie i umówić na spotkanie.

 

Kontakt:

Biuro Zarządu i Organizacji – w zakresie Nadzoru Właścicieli

Tel. +48 33 82-80-241, 229

 

Pierwsze piętro: Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej

Znajduje się na pierwszym piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Z uwagi na różnicę poziomów bariera architektoniczna (dwa schody) - brak możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W razie potrzeby załatwienia sprawy osobiście w Dziale Zakupów i Gospodarki Materiałowej, należy skontaktować się telefonicznie i umówić na spotkanie. Pracownik wyznaczy termin i miejsce - spotkanie odbędzie się w Sali Rady Nadzorczej (pokój 210) obok sekretariatu lub na parterze budynku. Pracownik będzie oczekiwał na gościa i pokieruje w odpowiednie miejsce.

 

Kontakt:

Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej

tel. +48 33 82-80-310

tel. +48 33 82-80-233

 

Drugie piętro: Zarząd AQUA S.A. Dyrekcja, Biuro Zarządu i Organizacji, Kierownik Działu Personalnego, Sekretariat, Sala Rady Nadzorczej (pokój 210)

Wejście do biur usytuowanych na drugim piętrze bez barier architektonicznych (niskie progi w drzwiach), wejście przez sekretariat, który znajduje się na drugim piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Na parterze, za drzwiami po lewej stronie znajduje się winda. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Wyjście z windy bezpośrednio do sekretariatu. Powierzchnia sekretariatu jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Sekretariat wskaże odpowiednie biuro i udzieli pomocy w razie problemów.

 

Drugie piętro: sala audiowizualna (Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, prezentacje spotkania)

Z uwagi na bariery architektoniczne, zaleca się wejście do sali audiowizualnej głównym wejściem, przez sekretariat. Sala audiowizualna znajduje się na drugim piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. W razie potrzeby osobistego wstawienia się w sali audiowizualnej, z uwagi na bariery architektoniczne, należy zgłosić wcześniej w sekretariacie, wówczas zostanie zamontowany podjazd dla wózków inwalidzkich. Korytarz jest odpowiedni do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Należy przejść cały korytarz – drzwi wyjściowe z korytarza bez progów (kodowane tylko od strony zewnętrznej) – na potrzeby spotkań drzwi są otwarte. Po wyjściu z drzwi klatka schodowa, drzwi do sali audiowizualnej na wprost.

 

Kontakt:

Sekretariat

tel. +48 33 82-80-200, 210

 

Dostępność architektoniczna: Laboratorium Centralne AQUA S.A.

Laboratorium Centralne oferuje między innymi.:

  • pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wód powierzchniowych oraz podziemnych
  • pobieranie próbek ścieków
  • wykonywanie badań fizycznych i chemicznych próbek wody i ścieków
  • wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody.

Uprzejmie informujemy, że jest możliwość pobrania do badania próbki wody lub ścieków u klienta w domu.

Więcej informacji pod nr telefonów lub na stronie www.aqua.com.pl w zakładce: usługi dodatkowe.

 

Kontakt:

Laboratorium Centralne – badanie wody

ul. Wodociągowa 8

43-356 Kobiernice

tel. + 48 33 81 38 531, 532

 

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na bariery architektoniczne nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim w budynku.

Jeżeli jest konieczność osobistego wstawienia się w laboratorium, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub zgłosić na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do budynku. Pracownik laboratorium będzie czekał przed budynkiem.

 

Kontakt:

Laboratorium Centralne – badanie ścieków

ul. Bestwińska 63

43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 81 38 421

 

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na bariery architektoniczne nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim w budynku.

Jeżeli jest konieczność osobistego wstawienia się w laboratorium, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub  zgłosić na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do budynku. Pracownik laboratorium będzie czekał przed budynkiem.

 

Dostępność architektoniczna: Oczyszczalnia Ścieków (obiekt technologiczny), Laboratorium Centralne – badanie ścieków, Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej (magazyn)

ul. Bestwińska 63 Bielsko-Biała

Miejsce parkingowe: parking dla klientów jest po lewej stronie przed szlabanem. Jest możliwość wjazdu na teren Oczyszczalni Ścieków i zaparkowania bezpośrednio przed budynkiem.

Toalety: brak toalet dla klientów zewnętrznych.

 

Oczyszczalnia Ścieków w Komorowicach – obiekt technologiczny

Budynek administracyjny - (po prawej stronie przy wjeździe na obiekt)

Parter: kierownictwo, dyspozytornia, dział technologii i ochrony środowiska, administracja.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na bariery architektoniczne (schody – brak podjazdu) nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W razie konieczności osobistego załatwienia sprawy, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub zgłosić osobie pełniącej dozór na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do obiektu. Pracownik będzie oczekiwał przed budynkiem.

 

Kontakt:

+ 48 33 813-84-00

 

I piętro: Laboratorium Centralne:  badanie ścieków

Uprzejmie informujemy, że jest możliwość pobrania do badania próbki ścieków u klienta w domu.

Z uwagi na bariery architektoniczne (schody – brak podjazdu) budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie ma możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do budynku.

W razie konieczności osobistego załatwienia sprawy w laboratorium, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub  zgłosić na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do budynku. Pracownik będzie czekał przed budynkiem.

 

Kontakt:

tel. + 48 33 813-84-21

 

Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej: sprawy związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej

ul. Bestwińska 63, Bielsko-Biała

Brak barier architektonicznych. Szlaban jest otwierany przez osobę dozorującą. W drugim budynku po prawej stronie znajduje się Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej. Wejście do Działu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej od strony oczyszczalni. Osoba pełniąca dozór przy szlabanie wskaże bezpośrednie dojście. Jest możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem. W drzwiach wejściowych do budynku niski próg, w budynku nie ma schodów. Korytarz jest odpowiedni do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. W razie problemów pracownicy udzielają pomocy.

 

Kontakt:

+ 48 33 813-84-32

 

Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej (magazyn): sprzedaż materiałów instalacyjnych, rur i armatury do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

ul. Bestwińska 63, Bielsko-Biała

Brak barier architektonicznych. Szlaban jest otwierany przez osobę dozorującą. W ostatnim budynku po lewej stronie znajduje się magazyn. Jest możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem. W drzwiach wejściowych do budynku niski próg, w budynku nie ma schodów. Korytarz jest odpowiedni do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Magazyn znajduje się w drugiej części budynku. Wjazd do magazynu bez barier architektonicznych. Z magazynu jest bezpośrednie dojście do biur w pierwszej części budynku – brak barier architektonicznych. W razie problemów pracownicy udzielają pomocy.

 

Kontakt:

Tel. +48 33 813-84-43

 

Dostępność architektoniczna: Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta – sekcja ds. gospodarki wodomierzowej, ul. Witosa 110, 43-300 Bielsko-Biała

Sprzedaż i wymiana wodomierzy

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na bariery architektoniczne, nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim w budynku.

Jeżeli jest konieczność załatwienia sprawy osobiście w sekcji ds. gospodarki wodomierzowej, można  umówić się na spotkanie telefonicznie, wówczas pracownik będzie czekał przed budynkiem.

W ofercie:

  • wodomierze z możliwością zdalnego odczytu (dla klientów AQUA S.A.)
  • wodomierze tradycyjne.

 

Więcej informacji pod nr telefonu lub na stronie www.aqua.com.pl w zakładce: usługi dodatkowe.

 

Kontakt:

tel.  + 48 33 816-91-12

 

Dostępność architektoniczna: Pływalnia AQUA ul. M. Langiewicza 26, Bielsko-Biała

Miejsce parkingowe: parking dla klientów zewnętrznych. Są wydzielone i odpowiednio oznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W razie potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, jest możliwość zaparkowania samochodu z lewej strony obok wejścia głównego do budynku.

 

Szatnia/toalety: szatnia i toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak barier architektonicznych. Pływalnia znajduje się na parterze budynku. Przy wejściu głównym do budynku, po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W drzwiach wejściowych brak progu. Wejście bezpośrednio do holu, gdzie znajduje się kasa. Kasa jest również punktem informacyjnym i udziela wszelkich informacji. Po lewej stronie kasy wejście do korytarza przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Powierzchnia korytarza jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych – na końcu korytarza ostatnie drzwi po lewej stronie. W szatni jest dostępny sterylny wózek inwalidzki, na który należy się przesiąść. W razie problemów w samodzielnej obsłudze, przy zakupie biletu należy zgłosić w kasie, wówczas w szatni będzie czekał ratownik. Nie ma możliwości wjazdu na strefę pływacką na własnym wózku inwalidzkim. Wejście na pływalnię bez barier architektonicznych, brak różnicy poziomów. Do basenu sportowego wejście po drabince z barierką, do basenu rekreacyjnego z biczami wodnymi wejście po schodkach z barierkami. Ratownicy na miejscu udzielają pomocy przy wejściu do basenów. Sauna nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim.   

 

Kontakt:

Pływalnia AQUA

ul. M. Langiewicza 26

43-300 Bielsko-Biała

Tel. + 48 33 829-00-20

 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Informacja dotycząca obsługi osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się (tłumacz migowy)